S.S. MARAMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ
 
S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (“Marmarabirlik”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Marmarabirlik olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Marmarabirlik ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
 
1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler
 
Kanun uyarınca Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 11627 sicil numarasıyla kayıtlı, 0612006677000027 MERSİS numaralı, “Başköy Mah. İzmir Yolu Cad. No:682 Nilüfer Bursa ” adresinde mukim S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Veri Sorumlusu’dur.
 
2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlar Doğrultusunda İşliyoruz?
 
Kişisel verileriniz Marmarabirlik tarafından;
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun uyarınca faaliyetlerimizi gerçekleştirmek,
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile belirlenen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
Birliğimiz tarafından sunulan her türlü ürün, hizmet ve kampanyalardan sizleri haberdar etmek,
Birliğimiz ile girmiş olduğunuz ticari işlemlerde tarafınızın hak kaybına uğramaması adına tarafınıza ait bilgilerinizi tespit edebilmek,
İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerimizi sunmak,
Mesafeli satış sözleşmelerinin ifasını gerçekleştirmek,
Birliğimize ilişkin Birlik Yönetimi tarafından alınan kararlar hakkında sizleri bilgilendirmek,
Kağıt üzerinde, sözlü veya elektronik (internet) ortamlarda gerekli işlemlerinizi tamamlamak,
Bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgileri saklamak, raporlamak ve bu kurumları bilgilendirmek,
Müşteri ilişkileri yönetimi, çalışan performans takibi ile analiz çalışmalarında kullanmak, istatistiki çalışmalar yapmak, ortaklara sunulan hizmetleri geliştirmek,  pazar araştırması yapmak,
İşyerinde kooperatif, entegre tesisler, zeytin depolama tesisleri ve genel müdürlük binalarımızdaki aldığımız güvenlik tedbirlerini yerine getirmek,
Marmarabirlik entegre tesislerine ve Genel Müdürlük’ümüze gelen ziyaretçilerimizin takibini ve güvenliğini sağlamak,
amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.
 
3. Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?
 
Kişisel verileriniz, Kooperatifler  Kanunu ve ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, özel veya kamu kurumlarına, denetime yetkili kamu kuruluşlarına, gerektiğinde adli ve idari yargı makamlarına, Birliğimiz personeline ve ortakları için hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere, ana hissedarımıza ve bağlı ortaklıklarımıza ( Örneğin, kooperatiflerimiz, Marmarabirlik Lisanslı Depoculuk A.Ş., Marmarabirlik Sigorta Ltd. Şti.,Marmarabirlik Lab. A.Ş. ) ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla finans kuruluşlarına,  aracılık ettiğimiz ve acentesi olduğumuz kuruluşlara, faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlara ve siparişlerinizin kargolanması için anlaşmalı olduğumuz kargo firmalarına aktarılmaktadır.
Kişisel verileriniz, sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurtiçine veya yurtdışına aktarılabilecektir.
 
4. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Toplamaktayız?
 
Kişisel verileriniz; Muhasebe ve Finans Departmanı, Pazarlama ve Reklam Birimleri, Genel Müdürlük, Kooperatifler, Bağlı Ortaklıklar ve Marmarabirlik tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
 
5. Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?
 
Dilediğiniz zaman Birliğimize başvurarak kişisel verilerinizin;
İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir.
Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.
 
Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabı CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak Birliğimize iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvurularınızı Birliğimizin, Başköy Mah. İzmir Yolu Cad. No:682 Nilüfer Bursa adresine başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı olarak gönderebilirsiniz. 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi gösterir resmi belgeyi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması 10.03.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Marmarabirlik tarafından reddedilecektir.

Marmarabirlik’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin Marmarabirlik’ın internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanacaktır. Bu sebepten ötürü Marmarabirlik tarafından kişisel verileri işlenen herkesin işbu aydınlatma metnini periyodik olarak gözden geçirmesi önerilmektedir.

S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği